Plaats nu je gratis zoekertje!
Like us on Facebook
Download hier uw affiche TE KOOP als pdf
Download hier uw affiche TE HUUR als pdf

Algemene gebruiksvoorwaarden

De site Woonterminal.be wordt beheerd door Luc Piessens waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Leebrugstraat 58, 9112 Sint-Niklaas, België.

De onderneming heeft het BTW-nummer BE0788.058.979.

Het loutere feit van uw gebruik van de site Woonterminal.be houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

Beperking van de publicatie van zoekertjes

De tarifering van een zoekertje is u medegedeeld voor de publicatie van een specifieke vastgoedaanbieding. De gebruiker mag zijn zoekertje niet wijzigen door een bepaalde vastgoedaanbieding te vervangen door een andere. Hij moet een nieuw zoekertje plaatsen en kan het oude niet wijzigen. Ook wanneer een zoekertje vervroegd wordt verwijderd, kan de gebruiker zich niet beroepen op een gedeeltelijke terugbetaling.

De gebruiker aanvaardt dat, zodra een zoekertje op de site is geplaatst en is betaald, er geen herroepings- of annuleringsrecht.

In het bijzonder:

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs vóór het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te wijzigen in de volgende gevallen:

 • Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd pand.

 • Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

 • Een of meerdere foto's stellen het vastgoed niet expliciet voor of een pand dat slechts op de achtergrond staat.

 • Een zoekertje vermeldt het adres van een andere internetsite

 • Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden

 • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze.

 • die op de site valse of onwettelijke zoekertjes zou plaatsen

 • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou schaden

 • publicaties van BIV-vastgoedmakelaars zijn niet toegelaten alsook foto’s waar enige reclame te zien is of enige verwijzing naar deze.

 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden

 • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de site Woonterminal.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

De Woonterminal.be-site is gehuisvest bij Webdesign 4U bvba – 0486 16 20 80

Woonterminal.be zal er in de mate van het mogelijk op toezien dat de site en de bestanden die van de site kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Woonterminal.be kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Woonterminal.be raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn computer te installeren.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de site Woonterminal.be hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

In onze rubrieken "Tips en advies" bieden wij u gratis informatie. Deze gegevens worden uitsluitend informatief aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat deze betrouwbaar, volledig en nauwkeurig is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met een aspect van uw vastgoed.

Woonterminal.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de Woonterminal-site, inclusief gedownloade bestanden.

Rubrieken "Kopen", "Huren" en "Vakantie"

Wij doen al het mogelijke om op de Woonterminal.be-site betrouwbare en regelmatig bijgewerkte vastgoedzoekertjes ter beschikking te stellen. Woonterminal.be (beheerder van de site Woonterminal.be), noch de fysieke of morele persoon ( notaris of particulier) die ons het zoekertje heeft doorgespeeld, kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van het zoekertje of in geval het goed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u het zoekertje bekijkt. Het zoekertje vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, contact op te nemen met het vastgoedkantoor, notaris of de particulier die het zoekertje heeft geplaatst om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn.

De informatie is altijd van voorlopige aard en moet altijd worden bevestigd door de notaris of de particulier die het zoekertje heeft geplaatst, vooral op het vlak van de vraagprijs.

Woonterminal.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, de juistheid en de inhoud van de zoekertjes die op de Woonterminal.be-site zijn geplaatst, noch voor de kwaliteit van de panden en/of diensten die in deze advertenties worden aangeprezen.

Woonterminal.be biedt zijn surfers tools voor de simulatie van bepaalde financiële aspecten (berekening van uw leencapaciteit, de berekening van aankoopkosten ter verwerving van een onroerend goed, simulatie van maandlasten). Alle verkregen cijfers zijn louter indicatief. Woonterminal.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens.

Inzake aankoopkosten, raadpleeg best uw notaris. Uw notaris kan u een nauwkeurig overzicht bezorgen van de diverse kosten, provisies en kosten vóór de ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Inzake uw lening, raden wij u aan contact op te nemen met uw financiële instelling.

Indien u een zoekertje plaatst op de Woonterminal.be-site, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie te geven (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de rechten van derden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, afbeeldingsrecht,...) of met de moraal en goede zeden. U vrijwaart Woonterminal.be van elke eventuele rechtsvordering van derden met betrekking tot het zoekertje dat u op de Woonterminal.be-site hebt geplaatst.

Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen, zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat Woonterminal.be deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijk, dezelfde functie zal hebben.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site Woonterminal.be is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de rechtbanken in Dendermonde bevoegd.Intellectuele rechten

De volledige inhoud van de Woonterminal.be-site, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van Luc Piessens en is beschermd rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Woonterminal.be kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot 500.000€ geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent Woonterminal.be de gebruiker van de site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op één computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik af te drukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Luc Piessens. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Woonterminal.be, is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonterminal.be. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan info@woonterminal.be. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijk weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina van de site op het adres: http://www.woonterminal.be, toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de site is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Luc Piessens

In geen enkel geval kan Luc Piessens verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de Woonterminal.be-site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.